ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี

Spread the love

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี (Agritech and Innovation Center: AIC)   ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 7  มิถุนายน  2566   ศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล   กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)  จังหวัดกาญจนบุรี

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และเป็นผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2565

และในที่ประชุมโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเสนอแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566 – 2570 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง การใช้เทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

รวมทั้งการจัดทำของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2568 ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เช่น นางสาวเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นายพงษ์ศักดิ์  ใจงาม ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณนัท หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นางสาวปราณปิยา ทองคำเพิ่ม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยโทอำนาจ สมรูป ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี  รวมทั้งส่วนงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี

และผู้แทนจากองค์กร และส่วนงานราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)  จังหวัดกาญจนบุรี ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

น้ำริน พี่โด่ง : รายงาน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin