“กำนันตึ๋ง” รองปธ.เครือข่าย ทสม.กาญจนบุรี นำเครือข่าย ทสม.ช่องสะเดาร่วมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”

Spread the love

รองประธานเครือข่าย ทสม.กาญจนบุรี/ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา นำเครือข่าย ทสม.ช่องสะเดา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าท้องที่ หมู่ที่ 4  ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

ประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมี ผอ.ส่วนฟื้นฟู / ผอ.ส่วนหัวหน้ากลุ่มงาน / และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

พร้อมด้วย นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (รองประธานเครือข่าย ทสม.กาญจนบุรี/ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา) เครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป

ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณของพื้นที่ปลูกป่าท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ของประเทศชาติให้ยั่งยืน ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

และลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

น้ำริน พี่โด่ง : รายงาน

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin