“ถิ่นวีรชนคนกล้า แหล่งรวมศรัทธาความดี ศรีรัตนโกสินทร์”ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย

Spread the love

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย“ถิ่นวีรชนคนกล้า แหล่งรวมศรัทธาความดี ศรีรัตนโกสินทร์”

วันที่ 30 มกราคม  2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย

ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดกาญจนบุรี  “ถิ่นวีรชนคนกล้า แหล่งรวมศรัทธาความดี ศรีรัตนโกสินทร์” โดยมีว่า ที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ

พร้อมด้วยพล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมฯ ณ ศาลาร่วมใจ 49 โรงเรียนวิสุทธรังษี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดกาญจนบุรี  “ถิ่นวีรชนคนกล้า แหล่งรวมศรัทธาความดี ศรีรัตนโกสินทร์”

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อีกทั้งเพื่อให้มีความรักในความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของชาติและต่อยอดในอนาคตสู่การพัฒนาประเทศ สร้างคุณค่าให้เกิดกับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) เสนาธิการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมบรรยายพิเศษ “ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย” พร้อมด้วย นายวิชาญ มีสม หรือ“จอห์น บราโว่” ดารานักแสดง ร่วมเสวนาเรื่อง “การศึกษาในคุณค่าประวัติศาสตร์กับความภาคภูมิใจในท้องถิ่น” อีกด้วย

ภาพ-ข่าว :น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin