ผู้ว่ากาญจน์ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการ อำเภอศรีสวัสดิ์

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เน้นย้ำการปฏิบัติงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน พร้อมมอบหลักการทำงาน 4 หลัก ให้ยึดมั่นนำไปใช้ในการทำงานจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและประชาชน ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการระดับอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีสวัสดิ์

วันที่  17 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น. ที่ ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย นายชำนาญ ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

พันตำรวจเอก บรรจง อมฤทธิ์  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  พันเอกบุญยิ่ง คงเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ  โดยมี นายธนยศ หิรัญเนตร  นายอำเภอศรีสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมรับมอบนโยบายฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้หน่วยงานในระดับอำเภอเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติราชการขับเคลื่อนการบริหารงานในเชิงพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้วยวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์  ย่านอุตสาหกรรมสีเขียวและประตูสู่ทวาย” และตามนโยบายของรัฐบาล

ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ในการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน พร้อมมอบหลักการทำงาน 4 หลัก  ได้แก่ หลักคิด หลักการทำงาน หลักการพัฒนา

และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทั้ง 4 หลักเมื่อนำไปปฏิบัติจากการเอาใจใส่ เข้าใจปัญหา และการพัฒนา  ภายใต้ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาระดับจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป

ต่อจากนั้น ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ได้เยี่ยมชมและร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดย นายฉัตร เงินยวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธีและเพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ส่งเสริมภายในครัวเรือนและชุมชน ในครัวเรือนที่มีพื้นที่ในการจัดทำถังขยะเปียกให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

น้ำริน – พี่โด่ง : รายงาน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin