เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีสร้างความเข้าใจในการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช

Spread the love

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน “วันเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถป้องกันการระบาดของศัตรูพืช ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับผลผลิต

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายประสาน ปานคง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงาน “วันเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช” โดยมีนายวีระ หิรัญกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเลาขวัญ กล่าวต้อนรับ นายเอนก ชื่นอารมณ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวรายงานฯ นายชาติชาย ฉัตรเมธี นายกอบต.หนองโสนและเจ้าหน้าที่ฯร่วมต้อนรับ

พร้อมด้วยนายวีรธรรม ชูใจ เกษตรอำเภอเลาขวัญ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ในจังหวัดกาญจนบุรี  กว่า 200 คน เข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

นายประสาน  ปานคง  เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 3,030,599 ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 406,330 ไร่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอันดับต้น ๆ ของจังหวัด สร้างมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี แต่ ณ ขณะนี้ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา ได้เกิดโรคระบาด คือ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้มีการแจ้งเตือนภัย การประชาสัมพันธ์ การแนะนำส่งเสริม การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในทุกเวทีและในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดอยู่เป็นประจำ แต่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังมีแนวโน้มที่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาด อีกทั้ง เกษตรกรยังไม่เห็นความสำคัญของการป้องกันโรค

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้กำหนดจัดการงาน “วันเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถป้องกันการระบาดของศัตรูพืช ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับผลผลิต

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่อง “แมลงหวี่ขาวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง” โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี  ความรู้เรื่อง “ท่อนพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง” โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ความรู้เรื่อง “การบำรุงดินเพื่อสร้างความแข็งแรง”

โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี   พร้อมชมการบรรยายและสาธิตบริเวณจัดงานตามสถานีทั้ง 8 ได้แก่ สถานีที่ 1 แมลงหวี่ขาวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง สถานีที่ 2 ท่อนพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง  สถานีที่ 3 หลัก 3 ปฏิบัติ

สถานีที่ 4 การบำรุงดินเพื่อสร้างความแข็งแรง  สถานีที่ 5 การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง สถานีที่ 6 การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง สถานีที่ 7 พืชทางเลือก และสถานีที่ 8 อาการของโรคใบด่างมันสำปะหลัง  ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin