โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Spread the love

การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ทรงมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยึดหลักการพัฒนาด้วยการทรงเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการบูรณาการไม่แยกส่วน และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  การทรงงานของพระองค์เริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่ และทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถของคน ด้วยการศึกษาและฝึกอบรม ทรงใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับความหลากหลายของปัญหาในพื้นที่ความแตกต่างของเผ่าพันธุ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ความเชื่อพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม  สภาพภูมิศาสตร์ และทรงใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนางาน ซึ่งการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ ได้ดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง ทรงมีพระราชดำรัส พระราชกระแสทรงพระราชนิพนธ์ ทรงเป็นองค์บรรยาย ทรงมีพระจริยาวัตรที่ทรงจดบันทึก รวมทั้งได้พระราชทานคำแนะนำอันทรงคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริในโอกาสต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป้าหมายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย 8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย 9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง 10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี 11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 ศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุญนาค 2. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนแชนแดนบ้านไกรเกรียง 3. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล

และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านองหลุ  ประกอบด้วยกิจกรรม ตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชดำริฯ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ และความรู้ด้านเกี่ยวกับสหกรณ์ด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามช่วงอายุของเด็กนักเรียน การบริหารจัดการให้กับกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ กิจกรรมการจัดประกวดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เช่น การประกวดการบันทึกบัญชี การประกวดการบันทึกรายงานการประชุม การออม  กิจกรรมการจัดทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์ตัวอย่าง เพื่อเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน  รวมทั้งมีการกำกับแนะนำ ติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรม จัดทำข้อมูล สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ได้จากการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin