พาณิชย์จ.กาญจนบุรีผนึกกำลังค้าส่ง-ปลีกเมืองกาญจน์ เปิดพื้นที่อบรมโชวห่วยรายย่อย ยกระดับเป็นสมาร์ทโชวห่วย

102811
Spread the love

ผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีกรายใหญ่เมืองกาญจน์ผนึกกำลังภาครัฐเปิดพื้นที่อบรมโชวห่วยรายย่อย ยกระดับ เป็นสมาร์ทโชวห่วย ศึกษาดูการจัดร้านค้าต้นแบบดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้าน พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายค้าส่ง-ปลีกในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงให้เข้มแข็ง เปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตร ถือคติ “ต้องเติบโตไปด้วยกัน กิจการรุ่งเรืองไป พร้อมกัน” แนะ!! ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยต้องเร่งปรับตัว รับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ เน้นซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และระวังเรื่องสุขอนามัยเพิ่มขึ้น464959

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.30 น.นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงานสัมมนา “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวรายงานฯโดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก ร่วมต้อนรับ ณ ทีเอ็มเค พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี464927

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีก ทีเอ็มเค ซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการเปิดพื้นที่จัดงาน “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แก่ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยรายย่อยในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้ศึกษาการจัดร้านค้าแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

465033

เพื่อเป็นต้นแบบในการนํากลับไปจัดร้านค้าของตนเองให้มีความสวยงาม สะอาด เลือกหาสินค้าได้ สะดวก และลูกค้ารู้สึกสบายใจ สบายตาในการเข้ามาเลือกซื้อสินค้า ความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเหนียวแน่นของผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีกจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการส่งเสริมให้ธุรกิจท้องถิ่นของไทยมีความแข็งแกร่ง

465378

สาระสําคัญของการสัมมนา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ ก้าวถูกทิศพิชิตยอดขาย เปิดมุมมองใหม่ให้โชวห่วยไทยสุดสมาร์ท โดยผู้ประกอบการจะได้ทราบถึงทิศทางของธุรกิจโชวห่วยและโอกาสจาก วิกฤตโควิด 19 ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนร้านโชวห่วยธรรมดาให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วย ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านและร้านค้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดีช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ465117

2) กิจกรรมส่งเสริมการขายและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ เน้นการบริหารจัดการร้านค้าโดยนำเทคนิคและวิธีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการจัดโปรโมชั่นต่างๆ มาช่วยขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และดึงดูดผู้บริโภค ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีกทั้งภายในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดข้างเคียงเพื่อให้เกิดความหลากหลายของพันธมิตร โดยคาดหวังว่าในอนาคตจะเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางธุรกิจ465382

ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีกทั้งรายย่อยและรายใหญ่ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ ทำให้ทราบว่า ความเข้มแข็งของธุรกิจที่เกิดขึ้น เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ถือ คติร่วมกันว่า “ต้องเติบโตไปด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้กิจการรุ่งเรืองไปพร้อมกัน” โดยไม่ได้มองธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ แต่มองว่าเป็นพันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจทั้งระบบมีความแข็งแกร่งซึ่งไม่เพียงจะเกิดเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น465373

แต่รวมถึงการสานสัมพันธ์กับพันธมิตรเครือข่ายข้ามจังหวัดที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการค้าที่คล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์เพื่อปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างลงตัว ส่งผลให้การประกอบการธุรกิจไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย แต่มีพันธมิตรที่พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลและส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าต่อไป465371

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของธุรกิจโชวห่วยไทยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ปัจจุบันนิยมซื้อสินค้าผ่าน ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผู้ประกอบการโชวห่วยจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัว โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้า ขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) ผลักดันร้านโชวห่วยให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วย โดยผู้ประกอบการต้องเข้าสู่โลกดิจิทัลเพื่อเรียนรู้และซึมซับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ

465029

รวมถึงเพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกประชาชน เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละครึ่ง ฯลฯ มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นฐาน และเทคโนโลยีจะเป็นอุปกรณ์ เชื่อมต่อสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าร่วมและเข้าถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย465086

ภาพ-ข่าว :น้ำริน พี่โด่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin