ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี

S 142082222
Spread the love

ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

S 142082206

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.  ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานและร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565S 1482835

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล   วิทยาเขตกาญจนบุรี,S 142082218

กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี,  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี   , อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  ,

messageImage 1642732721917

นายสมภพ ธีระสานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก , ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี , ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้ากาญจนบุรี  และประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

messageImage 1642732727782

สำหรับการในครั้งนี้เป็นการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ตามพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ

S 142082209

ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสากล และอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สร้างงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

messageImage 1642732761300

ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

messageImage 1642732703002

และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (แบบ Online และ Onsite)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin