รมช.กษ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือหลังพบโรคระบาด “ลัมปี สกิน”

Capture 2021 06 14 14.06.09
Spread the love

14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ฟาร์มโคขุน “น้อยการเกษตร” หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1623650618893และโรงเรียนชาวนาบ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้การช่วยเหลือเกษตรกรตลอดจนแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด

1623650628731และเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย เกษตรกรทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค “ลัมปี สกิน” ในโคและกระบือ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อและยากำจัดแมลง ให้กับเกษตรกร และเยี่ยมชมการสาธิตวิธีการดูแลจัดการฟาร์มเพื่อการป้องกันการระบาดของโรค “ลัมปี สกิน” ในโคและกระบือ

1623650614802โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4 นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นายพิชัยปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอัครภัทร วอนเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

1623650616781นางกอบแก้ว วงษ์คงคำ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน นายทรงศักดิ์ โชตินิวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น นายชัตร์ณรงค์ ปานมา เจ้าของฟาร์ม “น้อยการเกษตร” นายแรม เชียงกา ประธานกลุ่มธนาคารโคกระบือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเกษตรกร ร่วมต้อนรับ

1623650624596นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 กล่าวว่าสถานการณ์ การระบาดของโรค“ลัมปี สกิน”ในโคและกระบือของอำเภอท่ามะกา ปัจจุบันมี โคป่วยทั้งหมด 87 ตัว หายป่วยแล้ว 17 ตัว คงเหลือป่วยอยู่ 70 ตัว และในอำเภอพนมทวน ปัจจุบันมีโคป่วยทั้งหมด 234 ตัว หายป่วยแล้ว 1 ตัว และคงเหลือป่วยอยู่ 233 ตัว

1623650639999หากโรค “ลัมปี สกิน” ยังมีการระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือเป็นอย่างมาก ในการลงพื้นที่ของท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครัังนี้เป็นการตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค “ลัมปี สกิน”ในโคและกระบือ

1623650641920โรค “ลัมปี สกิน” เป็นโรคอุบัติใหม่ในโคและกระบือ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพบการระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโคและกระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ

1623650644195พบตุ่มเนื้อ บนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ผิวหนังมีตุ่มนูน ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบาก โดยถ้าเกิดขึ้นกับโคนม อาจพบว่าปริมาณน้ำนมลดลงจากเดิม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1623650572279ได้มีนโยบายเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือที่ได้รับผลกระทบจากโรค “ลัมปี สกิน” พร้อมกับเร่งพัฒนาวัคซีน “ลัมปี สกิน”จากพืชซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์กับบริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1623652194124

โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทดสอบวัคซีนได้ภายใน 2 เดือน และถ้าได้ผลดี จะให้โรงงานวัคซีนของกรมปศุสัตว์ ผลิตวัคซีนดังกล่าวทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการผลิตวัคซีนสัตว์จากพืช

1623652192257

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ซึ่งปัจจุบันได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค “ลัมปี สกิน”

1623650589844ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใด ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค“ลัมปี สกิน” ขอให้ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

1623650583488

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีได้มีมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค “ลัมปี สกิน” ไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ทำการเฝ้าระวังพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความเข้าใจ

1623652582589

ในการป้องกันการแพร่ระบาด การพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือด ซึ่งถือเป็นพาหะภายในฟาร์ม และการรักษาบรรเทาอาการให้กับสัตว์ที่ติดเชื้อในเบื้องต้น แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโคและกระบือ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการการช่วยเหลือของทางภาครัฐอย่างเต็มที่

1623652773627

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin