รองแม่ทัพภาคที่๑ มอบบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

1585862 e1623598156188
Spread the love
๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.พลตรีฐกัด หลอดศิริ รองแม่ทัพภาคที่๑ เป็นประธานมอบบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามโครงการปรับปรุงซ่อมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส พร้อมด้วย
5919
พลตรีบรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบ ที่ ๙โดยมีพันเอก เฉลิมชัย ชัดใจ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๙ กล่าวรายงานฯ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
5918
นางมัณฑนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง พันโท กวินทร์ณัช เกิดสุข ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ ๒ กรมพลทหารราบที่ ๙
5916
พ.ต.อ.สุชาย เทศัชบุตร ผู้กำกับการ สภ.ท่าม่วง นายอนันต์ แม้นทิม นายกอบต.เขาน้อย นายอนวัจน์ แม้นทิม กำนันต.เขาน้อย นายสุรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.เขาน้อย
5921
นางอารีรัตน์ เชื้อวู้หลิม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.เขาน้อย นายสมชาย ถิ่นวัฒนานุกูล สสอ.ท่าม่วง นางสาวพรชนก เพิ่มพูล ผอ.รพ.สต.เขาน้อย และเจ้าหน้าที่อบต.เขาน้อย ร่วมในพิธีฯ
5922
ตามที่ท่านแม่ทัพภาคที่ ๑ ได้มีดำริให้ดำเนินการโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคกลาง รวม ๒๕ จังหวัด โดยกองพลทหารราบที่ ๙
5907
ได้รับการแบ่งมอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ หลัง ทั้งนี้ในส่วนของ กรมทหารราบที่ ๙ ได้รับการแบ่งมอบ และดำเนินการในพื้นที่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จำนวน ๒ หลัง
5925
ดังนี้หลังที่ ๑ บ้าน นายณรงค์ ยี่โถหุ่น อายุ ๗๐ ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และเป็นผู้ป่วยโรคไต พักอาศัยอยู่กับ ครอบครัว จำนวน ๕ คน อยู่บ้านเลขที่ ๘๑/๑ หมู่๕ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5927
หลังที่ ๒ บ้าน เด็กชาย พิภพ ยี่โถหุ่น อายุ ๗ ปี เป็นผู้ป่วยพิการ ทางการเคลื่อนไหวแต่กำเนิด พักอาศัยอยู่กับครอบครัว จำนวน ๕ คน อยู่บ้านเลขที่ ๑/๑๒ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5931
โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาการดำเนินการ ๒๗ วัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการ ประกอบด้วยหน่วยงานที่สำคัญได้แก่
5933
กองทัพภาคที่ ๑ ( จำนวนหลังละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ) และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ( จำนวนหลังละ๒๐,๐๐๐ บาท )
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin