จบแล้ว! นักเรียนผู้สูงอายุเข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังด้ง

Spread the love

องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลังสำเร็จการศึกษาบรรยากาศสนุกสนาน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมผาลาด องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายนคร ว่องวณิชชากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง

ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โดยมีว่าที่ร้อยโท นครินทร์ ปรกแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดัง ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ครอบครัวไทย ให้การเคารพยกย่องมากที่สุด ผู้สูงอายุเป็นแหล่งความรู้ แหล่งประสบการณ์ที่มีคุณค่า เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และเป็นสายใยแห่งครอบครัว

และจำนวนประชากรผู้สูงอายุ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรการเรียนการสอน

เน้นให้ครอบคลุม 4 มิติ เพื่อมุ่งเน้น และหวังผลให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ใจดูแล ได้รับความเอื้ออาทร ด้วยการให้คุณค่า ให้ความเคารพ และความศรัทธา และการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ

ในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้มีคุณภาพและมีความสุข สนับสนุนให้สังคมสูงอายุ เป็นสังคมคุณภาพ ไม่เป็นภาระของลูกหลานและครอบครัว ตามนโยบายของภาครัฐ อย่างแท้จริง

ทั้งนี้การจัดการเรียนสอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาการเรียน เดือนละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง มีจำนวนนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 จำนวน 53 คน

และได้ผ่านการประเมินวัดผล คุณภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยผ่านการประเมินการมาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ซึ่งรุ่นที่ 1 จบการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 จำนวน 42 คน โดยรุ่นที่ 1 นี้ นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษามีอายุมากสุดที่ 84 ปี

ภาพ-ข่าว:น้ำริน-พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin