พาณิชย์ จ.กาญจนบุรีสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน

95293
Spread the love

พาณิชย์ จ.กาญจนบุรีสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามนโยบายโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดกาญจนบุรี

1955

วันที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น. ที่ ร้านมานะ มานี ครัวทุ่งนาดี & มานี คาเฟ่ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เปิดงานสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน จังหวัดกาญจนบุรี

1958

โดยมีนายผกายเนติ์  เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทน ผอ.ธ.ก.ส. จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก

1960

นายผกายเนติ์  เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า งานสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)1962

ในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามนโยบายโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 รวมถึงติดตามการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2563/64 ในแต่ละพื้นที่ สำหรับเป็นข้อมูลในการสรุปประเมินผลการดำเนินโครงการฯ

1967

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ เกษตรอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  จำนวน 50 คน และได้รับเกียรติจากผู้แทน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี

1957

และ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และตอบข้อซักถามในประเด็นที่เป็นปัญหาของผู้เข้าร่วมการสัมมนา1959

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มีนโยบายประกันรายได้พืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นหลักประกันในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่แน่นอน หากราคาสินค้าเกษตรที่ขายได้ในช่วงนั้นๆ มีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับส่วนต่างที่เป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้เกษตรกร1964

แต่ถ้าช่วงนั้นๆ ราคาสูงกว่าประกันรายได้ เกษตรกรก็ได้รับเงินตามราคาท้องตลาด นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่ 3 สำหรับโครงการประกันรายได้ปี 2 มีเกษตรกรได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือน แยกเป็น ข้าว 4.5 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.78 ล้านครัวเรือน มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 3.7 แสนครัวเรือน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน แต่ละครัวเรือนได้รับส่วนต่างที่รัฐบาลจ่ายชดเชย เช่น1969

ข้าวหอมมะลิ มีผู้ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด 42,830 บาทต่อครัวเรือน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ รับสูงสุด 41,680 บาทต่อครัวเรือน ข้าวเปลือกเจ้า รับสูงสุด 36,670 บาทต่อครัวเรือน ข้าวหอมปทุมธานี รับสูงสุด 26,674 บาทต่อครัวเรือน และข้าวเหนียว รับสูงสุด 33,350 บาทต่อครัวเรือน ส่วนมันสำปะหลัง รับสูงสุด 26,000 บาทต่อครัวเรือน เป็นต้น

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin