U2T สวนสุนันทา จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยเบรคแตก)

2176916
Spread the love

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  (U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยเบรคแตก) โดยใช้วัตถุดิบที่มีชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน3527451

วันที่ 25 ธันวาคม  2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  (U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยเบรคแตก) ให้ประชาชนในชุมชน ม.3 บ้านห้วยน้ำโจน ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี3527452

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สกุนตรา ค้ำชู อาจารย์ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย พร้อมด้วย คุณณกานต์ เนตรทอง ผู้ช่วยวิทยากร2176909

โดยมีอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางอารีรัตน์  เชื้อวู้หลิม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านห้วยน้ำโจน เจ้าหน้าที่ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ตำบลเขาน้อย และประชาชนใน ม.3 ตำบลเขาน้อย เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้3527453

กล้วยจัดว่าเป็นผลไม้พื้นถิ่นที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย และเป็นผลไม้ที่มีตลอดฤดูกาลและมีประโยชน์มากมาย ทั้งต้น ใบ ดอก ผลของกล้วย โดยเฉพาะผลกล้วยซึ่งนิยมรับประทานสดๆ และนอกจากนี้กล้วยยังนำมาแปรรูปเป็นกล้วยปิ้ง กล้วยเชื่อม กล้วยฉาบ กล้วยบวชชี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีการปลูกกล้วยมากเช่นกัน

3527450

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) โดย U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำบลเขาน้อย จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยเบรคแตก) โดยผู้เข้ารับการอบรม3527442

3527445

จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ให้มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน2176902

สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับผิดชอบ3527449

โดยการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระดับพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นโดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมพัฒนาสัมมาชีพ2176905

และสร้างอาชีพใหม่ ถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรมให้ประชาชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนทำให้เศรษฐกิจชุมชนมีรายได้หมุนเวียนอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin