จิตอาสาทำความดีถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙

2114067
Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

8791

วันที่ 13 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00  น. ที่ สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

8801

พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร  ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  พลตำรวจตรีไพโรจน์ คุ้มภัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง นายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ เข้าร่วมกิจกรรม

8792

ทั้งนี้ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

8788

จากนั้นกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดรอบบริเวณสวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9

8796

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วน  ประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

8790

เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน  ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน

8797

ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี  ร่วมมือร่วมใจ  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม   โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

8794

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin