“นายกลุงตู่”เยือนกาญจน์! ติดตามการแก้ปัญหาน้ำ การปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแคว แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของชาวกาญจน์

Spread the love

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค-เกษตร และการปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแคว แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของชาวกาญจน์ พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค-เกษตร และการปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแคว แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของชาวกาญจน์ พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่

โดยช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอห้วยกระเจาและประชาชนชาวอำเภอห้วยกระเจา ให้การต้อนรับ

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและมีภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา และเป็นพื้นที่เขตเงาฝน ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน รวมทั้งขาดแคลนระบบชลประทาน ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง”15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็น “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง ภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนชาวอำเภอห้วยกระเจาที่มาให้การต้อนรับพร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสบความสำเร็จในการหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศ

ต่อจากนั้น เวลา 13.15 น. ที่ บริเวณริมน้ำหน้าเมือง ถนนสองแคว ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะฯ ติดตามการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรี

และสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี และนายอัฏฐพล โพธพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี  ให้การต้อนรับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวความเป็นมาของโครงการพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมารอต้อนรับอย่างคับคั่ง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอให้ประชาชนเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมชื่นชมประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วมกันดำเนินการการจัดระเบียบเรือแพและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน เพื่อแก้ปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำอย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาทุกมิติและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเน้นย้ำการนำศักยภาพด้าน soft power อัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่น การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงเกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า บริการต่าง ๆ นำมาพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้กล่าวขอบคุณและขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทุ่มเทพัฒนาจังหวัดและประเทศให้เดินต่อไปข้างหน้า

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมการจัดระเบียบแพและทัศนียภาพแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยบน Sky Walk เป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสี ที่มีแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีทัศนียภาพที่สวยงาม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin