โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

Spread the love

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง สหกรณ์ ขึ้นในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อฝึกให้เกษตรกรรู้จักการร่วมกันแก้ไขปัญหาในการดำรงชีพด้วยตนเอง ในรูปแบบของ การสหกรณ์ เห็นความสำคัญของการรวมกันเป็นสหกรณ์ในอันที่จะช่วยอำนวยประโยชน์ในการลดต้นทุนโดยใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน เกิดอำนาจต่อรองราคาในการรวมกันซื้อรวมกันขาย รวมเงินทุน รวมกันใช้พาหนะที่มีประสิทธิภาพในการขนส่ง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงร่วมกันเพื่อช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์มาโดยตลอด จนเกษตรกรมีความพร้อมและได้รวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง ครั้งแรกในปี พศ. 2536 เป็นต้นมา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 โครงการ ประกอบด้วย     1) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  2) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 3) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ ดำเนินการในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงราย  เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และจังหวัดเพชรบูรณ์ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 100 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ 59 แห่ง กลุ่มเกษตรกร       2 แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง กลุ่มอาชีพ 13 แห่ง กลุ่มหมู่บ้าน 22 แห่ง

สหกรณ์การเกษตรการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จำกัด  ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอ   ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสหกรณ์ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ประเภทสหกรณ์การเกษตร วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีการประกอบอาชีพโดยอาศัยฐานความรู้จากโครงการหลวงที่มีการปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่น  และสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง   มีความเข้มแข็ง โดยกระบวนการรวมกลุ่มและการจัดการกลุ่มเพื่อการพึ่งพาตนเอง  ปัจจุบัน สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 113 ราย  ทุนเรือนหุ้น 265,830 บาท  ทุนดำเนินงาน 408,426.71 บาท ด้านการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์มีการให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อใช้ลงทุนประกอบอาชีพเกษตร
    ซึ่งมีการให้สินเชื่อ 2 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะปานกลาง
  2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์มีการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก
  3. ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีการรณรงค์ในการส่งเสริมการฝากเงินจากสมาชิกเพื่อใช้เป็นทุนดำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกดีพอสมควร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และเพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ลดพื้นที่การปลูกฝิ่นของผู้ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง โดยรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชน์และขายได้ราคา มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชุนได้อย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin