กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสตรีสหกรณ์ด่านมะขามเตี้ย

1291398
Spread the love

1291402

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากจะแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรให้ดำเนินกิจการช่วยเหลือสมาชิกแล้ว ยังสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วย  ในรูปเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การผลิต กลุ่มอาชีพกลุ่มหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่กลุ่มสตรีสหกรณ์ด่านมะขามเตี้ย สังกัดสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุน จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท

1291399

กลุ่มสตรีด่านมะขามเตี้ย สังกัดสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2542  มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 21 คน  ปัจจุบันมีสมาชิก 55 คน มีนางศาธิพร คงศักดิ์  เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ โรตีกรอบทรงเครื่อง  กลุ่มสตรีสหกรณ์ด่านมะขามเตี้ย เคยได้รับการสนับสนุน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 40,000 บาท ครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ.  2544 ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา บรรจุภัณฑ์  จำนวน 60,000 บาท

1291400

และครั้งที่สามในปี พ.ศ. 2563 ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 100,000  บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ จำนวน  5 รายการ ได้แก่ เครื่องนวดแป้ง เครื่องรีดแป้ง เครื่องซีลถุง เครื่องขูดมะพร้าว และโต๊ะแสตนเลส  และจัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ โดยกลุ่มฯ ได้จัดซื้อและทางสหกรณ์ได้จัดอบรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

1291401

 นางศาธิพร คงศักดิ์  เป็นประธานกลุ่ม  กล่าวว่า ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่ได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยให้กลุ่มสตรีสหกรณ์ด่านมะขามเตี้ย ได้รับประโยชน์อย่างมาก ช่วยลดต้นทุนการผลิต สะดวก ประหยัดเวลา ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ถูกสุขอนามัย  มีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน จำหน่ายสินค้าของกลุ่มเป็นประจำที่งานถนนคนเดินปากแพรก สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด ตลาดเกษตรกรอำเภอด่านมะขามเตี้ย ล่าสุดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้แนะนำส่งเสริมให้กลุ่มฯ มีการเรียนรู้และฝึกการใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย   สนับสนุนสั่งซื้อสินค้า หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-0126254

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin