กฟผ.เปิดห้องเรียนสีเขียว รุ่นที่ 1 “พลังเยาวชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

Spread the love

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการห้องเรียนสีเขียว รุ่นที่ 1 “พลังเยาวชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”  เชิญชวนกว่า 50 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมงามสัมมนา ณ เขื่อนศรีนครินทร์

วันที่ 15 มีนาคม 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานพันธมิตร ในการจัดสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว แผนงานพลังเยาวชน (Green Learning Society) ประจำปี 2566 “พลังเยาวชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมี นายสมศักย์  ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ

ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ครูแนะแนว และบุคลากรจากสถานศึกษาทั่วประเทศ และนายศุภศิลป์  ฉัตรมณีเวช  หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยโครงการห้องเรียนสีเขียวฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ สร้างทัศนคติ และอุปนิสัยที่ดีในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียว

สำหรับถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงาน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน ซึ่ง กฟผ. กำหนดจัดโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น ในเดือนมีนาคม 2566

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 150 โรงเรียน สำหรับในรุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 นั้น มีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 150 ราย จำนวน 47 โรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดสัมมนานอกสถานที่เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ อาคารเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพราะนอกจากการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศแล้ว การดำเนินงานของ กฟผ. ยังได้ต่อยอดการดูแลสังคมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงการห้องเรียนสีเขียวไปสู่ Green Learning Society หรือสังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียว โดยจะส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้สู่สังคม บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนสู่การสร้าง “พลังเยาวชน”

ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและทัศนคติสร้างสรรค์สู่สังคมไทย และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่ประเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการขยายผลจากนักเรียนสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin