“ไตรภาคีเกมส์ 2023” กีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร ครั้งที่ 3

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี การอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) เปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร 2566 “ไตรภาคีเกมส์ 2023” ครั้งที่ 3

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร 2566 “ไตรภาคีเกมส์ 2023” ครั้งที่ 3

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะครู สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร 2566 “ไตรภาคีเกมส์ 2023” ครั้งที่ 3 สนับสนุนโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

การอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) เป็นการขับเคลื่อนและยกระดับภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านคุณภาพการศึกษา วิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาบุคลากร ครูอาจารย์ สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

และกิจกรรมแข่งขันกีฬาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กีฬาเป็นฐาน ก่อให้เกิดความสามัคคี การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรที่มีวิชาชีพเดียวกัน และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทัศนคติ เจตคติซึ่งกันและกัน เป็นการยกระดับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ ให้มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการ ส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ในรูปแบบต่างๆ โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐาน

ให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี อีกทั้งเป็นการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และพันธกิจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สู่หน่วยงานภายนอกก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin