U2T ปทุมวัน จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

2090713
Spread the love

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพื่อครัวเรือน

8469

และสร้างอาชีพโดยประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร อบรมให้ความรู้การเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารของตนเอง สร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

8470

วันที่ 17 กันยายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพื่อครัวเรือนและสร้างอาชีพโดยประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร

8466

โดยมีผศ.ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเห็ด โรงเรือน และสาธิตการเพาะเชื้อเห็ด

8465

การดูแลรักษา ได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลช่องสะเดาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านหมอเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสะเดา อำเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

8471

ด้วยปัจจุบันประชาชนมีความต้องการด้านการลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ต้องการสร้างอาชีพเสริมในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สถาบันจึงได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้บริการแก่ประชาชน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

8462

การใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเพราะจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ การเพาะเห็ดเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะสามารถทำเป็นอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย

8463

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่ออบรมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเพาะเห็ด

2090650

จากวัสดุที่เหลือทิ้งจากภาคการเกษตร และประชาชนที่สนใจสามารถมีความรู้ในการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารของตนเองได้ รวมทั้งเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

2090648

กิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพื่อครัวเรือนและสร้างอาชีพโดยประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปขยายผล

2090649

การเพาะเห็ดในบ้านเรือนตนเองได้แล้ว ทางสถาบันฯจัดสร้างโรงเรือนสําหรับสาธิตการเพาะเห็ดให้กับตำบลช่องสะเดา เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเพาะเห็ดในชุมชนอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin