กาญจนบุรี…งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564

26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564

โดยมีนายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายเสนอ ชูจันทร์ ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิจำกัด/อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานจำนวนมาก สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด หมู่ 2 ถนนกาญจนบุรี –อู่ทอง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ตามที่ได้มี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2527 กำหนดให้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ

โดยใช้ถือเป็นวันที่ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่” สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2459 และได้ส่งเสริมให้มี

การแพร่ขยายแนวคิด และวิธีการสหกรณ์ไปทั่วประเทศ ยังประโยชน์ให้เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกทางหนึ่ง

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี

ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ของจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น โดยจัดให้มีพิธีวางพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

และร่วมกันทำความดีเพื่อถวายพระกุศลแด่พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี

เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาการสหกรณ์ไทย การมอบเกียรติบัตรให้กับสหกรณ์ดีเด่นโดยในปีนี้ได้แก่สหกรณ์เกษตรท่าม่วง จำกัด

และสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด พิธีมอบวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์  การทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี พร้อมพิธีส่งมอบธงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เจ้าภาพในปีต่อไป

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น