กาญจนบุรี…เปิดตัวสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำภาคกลาง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.ณ วัดพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีพรรคเศรษฐกิจไทยจัดให้มีการประชุมสมาชิกพรรค เพื่อดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคประจำภาคกลาง

โดยได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสาขาพรรคและสถานที่ที่จะเป็นที่ทำการสาขาพรรคเศรษฐกิจไทยภาคกลาง พรรคเศรษฐกิจไทยสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 อาคาร จี ทาวเวอร์ ห้อง M1 ซ.มหาดเล็กหลวง3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นโดยมีอุดมการณ์ 5 อุดมการณ์ ดังนี้

(1) พรรคเศรษฐกิจไทยจะอาศัยหลักกฎหมาย เหตุผล และหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน และมุ่งส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) พรรคเศรษฐกิจไทยจะดำเนินทางการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

(3) พรรคเศรษฐกิจไทยจะส่งเสริมให้คนไทยมีที่ทำกิน มีที่อยู่และมีอาชีพรองรับและพัฒนาเศรษฐกิจให้อยู่ดี กินดี และมีความสุข (4) พรรคเศรษฐกิจไทยจะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งจารีต ประเพณี

ธรรมเนียม อันดีงามของชาติ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา และความปลอดภัยของประชาชน (5) พรรคเศรษฐกิจไทยจะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

และในส่วนของนโยบายของพรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเศรษฐกิจไทยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในกิจกรรมทางการเมือง

และจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต จะส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกระดับ และจะส่งเสริมและพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง

อีกทั้งกระจายดุลทางการปกครองและการบริหาร เพื่อลดอำนาจรัฐไปให้ประชาชนในท้องถิ่นได้จัดการตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพราะปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นย่อมรู้ดีที่สุด

ฉะนั้น ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ความต้องการของประชาชนมีความหลากหลาย จึงจำเป็นที่ต้องให้คนรู้ปัญหาเป็นคนแก้ปัญหา ไม่ใช่เอาคนที่อื่นมาช่วยแก้ปัญหา

โดยการประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกพรรคเข้าร่วม จำนวน 120 คน ที่ประชุมได้มีการพูดคุยหารือเรื่องของการพิจารณาตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ตั้งสาขาพรรคประจำภาคกลาง โดยที่ประชุมสมาชิกพรรคมีมติที่สำคัญในการเลือกคณะกรรมการสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ภาคกลาง ทั้ง 9 ตำแหน่ง

ได้แก่นางเพทาย กุลฉันท์วิทย์ หัวหน้าสาขาพรรค นายบุญสนอง ผิวเกลี้ยง รองหัวหน้าสาขาพรรค นางสุวัฒนา แต่แดงเพชร เลขานุการสาขาพรรคนายสมจิต ตะพัง รองเลขานุการสาขาพรรค นางภิญญา นวลรัตน์ เหรัญญิกสาขาพรรค นางปรียาพร เซี่ยงฉิน ผู้ช่วยเหรัญญิกสาขาพรรค

นางสาวบังเอิญ ทิมหอม นายทะเบียนสาขาพรรคนายทรงพล ดีคำ ผู้ช่วยนายทะเบียนสาขาพรรค และนายวรินทร์ ชิ้นสุวรรณ โฆษกสาขาพรรคโดยสาขาพรรคเศรษฐกิจไทยภาคกลาง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 395 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีนายวรชาติ จงเจริญวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ผู้แทน กกต.จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ มั่งเกียรติสกุล นายทะเบียนสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย ,

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวพร ไทยงาม กรรมการบริหารเศรษฐกิจไทย นายพลธร ไทยสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย และนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร หัวหน้าสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ เข้าร่วมในครั้งนี้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น