เลขา รมว.อว.ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและคณะผู้บริหาร

ร่วมต้อนรับท่าน ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ

เพื่อตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตามโครงการติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญด้านการอุดมศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ณองประชุมสภา อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีกล่าวต้อนรับ และรายงานการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค สิ่งที่จะให้ อว.ช่วยขับเคลื่อน

ในเรื่องต่อไปนี้ 1. รายงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 2. รายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานสังกัด อว.

3. รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จากนั้นช่วงบ่าย รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

และเยี่ยมคณะทั้ง5 คณะและศูนย์สำนักที่ดำเนิงานสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น