สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี…ดำเนินการ“โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2”

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีการอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ย นำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบกับ    การดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 1     ที่ผ่านมา มีสมาชิกประสงค์เข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ราย แต่สามารถจัดสรรวงเงินกู้ยืมได้เพียง 6,000 ราย   จึงจัดทำโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่มีการบูรณาการภายใต้กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักมีสมาชิกประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10,000 ราย เป็นสถาบันเกษตรกร 389 แห่ง 51 จังหวัด ระยะเวลาดำเนินการรวม 6 ปี นับแต่ พ.ศ. 2563 – 2568

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยงานในการดำเนินการ ตามแผนงานโครงการ นับตั้งแต่การจัดประชุมชี้แจงโครงการ การสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิก  ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การนำเงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืม     การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงาน ตลอดจนการจัดทำพิกัดแผนที่โครงการฯ ทั้งระยะที่ 1      มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 แห่ง สมาชิกทั้งหมด 12 ราย วงเงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรรจำนวน 600,000.- บาท และโครงการฯ ระยะที่ 2 มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 แห่ง สมาชิกทั้งหมด 9 ราย วงเงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรรจำนวน 350,000.- บาท มีวัตถุประสงค์ในการขุดสระเก็บน้ำ และเจาะบ่อบาดาล ปัจจุบันสมาชิกทุกรายได้รับเงินกู้ยืมและดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ดังนั้น โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จึงถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสในการทำเกษตรกรรม เพราะเกษตรกรมีโอกาสวางแผนการผลิตก่อนหรือหลังฤดูกาลได้ เนื่องจากมีแหล่งน้ำต้นทุน ส่งผลให้กำหนดผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดในระยะเวลาที่เหมาะสม และด้วยการจัดระบบน้ำในไร่นาของเกษตรกรที่มีความยั่งยืน จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น