Congratulations …ดร.นุชนารถ สอนสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์คนใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.ที่หอประชุมโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา คระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

ให้การต้อนรับ ดร.นุชนารถ สอนสง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์

โดยมีนางบุษบา ใจแก้ว ตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง กล่าวส่ง และแสดงความยินดี

นายทวีป เปาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วตำบลสนามแย้ /ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ

พร้อมด้วย นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) / อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

ผอ. ทำนุ วงษ์น้อย นายกสมาคมผู้บริหาร จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกลุ่มสหวิทยาเขตท่าม่วง/ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ผอ. สุริยะ จันทร์สนอง ประธานกลุ่มสหวิทยาเขตท่ามะกา/ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ผอ.โจ้ย อุ่มมล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะครูโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

คณะครูจากสถานศึกษาในสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

ดร. นางนุชนาถ นามสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จาก วิทยาลัยครูนครปฐม ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2538 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2550 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านท่ามะกา อ.ท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2

พ.ศ. 2554 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

พ.ศ. 2555 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อ.ท่าม่วง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และรองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

พ.ศ. 2558 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

พ.ศ.2562 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง อ.ท่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น