กาญจนบุรี…สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปี 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจการสหกรณ์

เทคนิคและวิธีการตรวจการสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์

และ ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 28 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น