กาญจนบุรี…ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบไตรมาสที่ 1/2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบไตรมาสที่ 1/2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างฯ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน การชำระบัญชี

การแก้ไขข้อบกพร่อง การปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และงานนโยบายสำคัญ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น