กาญจนบุรี…กตป.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กฎMust-Carry

4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)ด้านกิจการโทรทัศน์ ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วย นายอนุ ทองดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงานกสทช. แขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ สื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟัง จำนวนมาก ณ ห้องมณฑาทิพย์โรงแรมเทวมันตรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบังคับใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือกฎ Must -Carry โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผู้ผลิตสื่อโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมจำนวน 80 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคกลาง ผลที่ได้จากการจัดประชุมฯ(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา) จะรวบรวม วิเคราะห์

และสรุปผลการศึกษาตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยทางวิชาการเพื่อสรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย (Must Carry) ต่อไป

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการติดตามและประเมินผลงานฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการบังคับใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

และเพื่อศึกษารวบรวมวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป อีกทั้งเพื่อทำการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลกรณีโต้แย้ง ตลอดจนปัญหาที่เกิดกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่

กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น