สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมใหญ่สามัญ และเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมใหญ่สามัญ พร้อมวางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในอนาคตนั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี

3 มี.ค. 64  ที่ ห้องประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ  โดยมี พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อุปนายกฝ่ายบริหาร นายกิตติวัฒน์ พงศ์ปฎิมาพรรณ อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์

นายเจิดศักดิ์ เอี่ยมปาน เหรัญญิก ผศ.ดร.อานนท์ วันลา เลขาธิการ ผอ.วันดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี  ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู อุปนายกฝ่ายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

นายประจักษ์ บัวซ้อนอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษพร้อมทั้งประธาน /ผู้แทน ชมรมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

การประชุมครั้งนี้มีวาระในการแก้ไขข้อบังคับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ข้อบังคับทันสมัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีทั้งสามด้าน คือการสร้างความเป็นเลิศทางการกีฬา

การขับเคลื่อนการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sport tourism การสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของชาว จ.กาญจนบุรี ในการขับเคลื่อนกีฬาของจังหวัด   โดย พล.อ.ดร.ชินวัฒน์  แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี  ได้เน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ   ส่วนเรืองของการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ (รอบคัดเลือกภาค2)

และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (รอบคัดเลือกภาค 2) ที่ได้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น เรื่องนี้จะมีการประชุมหารือเพื่อ หาแนวทาง การจัดการแข่งขัน ในวันที่ 12 มีนาคม 2564  ที่ จ.ศรีสะเกษ

สำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ในอนาคตนั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีที่มุ่งเน้นให้จังหวัดกาญจนบุรี ก้าวไปสู่การเป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นำมาซึ่งการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น