สนง.พาณิชย์จ.กาญจนบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดสรร “OTOP Trader จังหวัดกาญจนบุรี”

2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดสรร “OTOP Trader จังหวัดกาญจนบุรี”

โดยมีนางศศิธร จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี (รักษาการพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี)กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการค้า ปลีก ค้าส่ง

ผู้ประกอบการจำหน่ายของฝากของที่ระลึกในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชงโคชั้น 2 โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

การสร้าง OTOP Trader เป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถือเป็นกลไกในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และคุณภาพของสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐาน ตลอดจนเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกเหนือจากบทบาทหลักของ OTOP Trader ที่ทำหน้าที่แสวงหา รวบรวม คัดเลือก

และกระจายสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพและมาตรฐานแล้ว ทิศทางการพัฒนา OTOP Trader คือ การสร้าง OTOP Trader ให้เป็นผู้นำด้านการตลาดสามารถเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “คัดสรร OTOP Trader จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และคัดสรร OTOP Trader ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 อำเภอ (อย่างน้อยอำเภอละ 1 ราย) รูปแบบการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมที่จะเป็น OTOP Trader ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ OTOP Trader กลยุทธ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP กลยุทธ์การทำการตลาด การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการขนส่งกระจายสินค้าและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากประธาน OTOP Lifestyle กาญจนบุรี (นายสหัสนัย ยืนยงค์) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์บทบาทของ OTOP Trader ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดของ OTOP Trader ในแง่มุมต่างๆอีกด้วย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น